Minnesanteckningar

Minnesanteckningar Inflytanderådet

Torsdag 190411, kl 15.00-18.00, Vallmon, Baravägen 1, Lund.

 

Närvarande:

Förening

Representant

Autism och Asperger föreningen, Skåne

Sven-Olof Johansson

Autism och Asperger föreningen, Skåne

Barbara Holmberg

Fontänhuset, Lund

Jonas Bredford

LIBRA, Skåne

Hans Gylling

Mentala Nätverket, Skåne

Stefan Wallerek

RFHL Malmö

Bengt Palm

RSMH, Skåne

Jonas Nyberg

RSMH, Skåne

Bengt-Arne Svensson

Schizofreniföreningen, Skåne

Per Torell

Qvinnoqulan

Sheila Dale

Qvinnoqulan

Diana Duvander

Länken, Skåne

Bo Malmberg

SPES, Skåne

Gunvor Håkansson

SHEDO

Linda Malterius

SHEDO

Michelle Nilsson

Psykiatri Skåne

Lena Persson, Verksamhetsutvecklare

Psykiatri Skåne

Martin Hultèn, Chefsläkare

Psykiatri Skåne

Anna-Karin Apelgren, SPISS-samordnare

Psykiatri Skåne

Katarina Andersen Inflytandestrateg

 

 1. Godkännande av dagordningen

Punkt 4c lades till och punkt 7b togs bort och ersattes med annan punkt.

 

 1. 2.    ”Divisionsledningens” punkter  

Martin Hultèn, Chefsläkare och Lena Persson, Verksamhetsutvecklare

 1. a.    Organisationsförändringen-uppdatering

Katarina Hartman har fått tjänsten som Förvaltningschef.

Två organisationsskisser bifogas.

 

 1. b.    Kvalitetsbokslut

Föreningarna tyckte över lag att bokslutet var intressant. Någon förening tyckte att innehållet var mycket skryt. Martin förklarar att det är viktigt att inför patienter, närstående och medarbetare lyfta fram det som är bra. Kvalitetsbokslutet kan också fungera som ett sätt att visa upp psykiatrin som en attraktiv arbetsgivare.

Kan föreningarna göra ett eget kvalitetsbokslut genom att göra en brukarrevision på ledningen för förvaltningen?

För att jämföra Skåne med övriga Sverige kan man titta på Psykiatrin i siffror: https://vardenisiffror.se/report/view?id=58bd1b83d4475f0ef0f1b3b4

 1. Patientsäkerhetsberättelse

Martin svarar på frågan om vad patientsäkerhet är. Patientsäkerhetsarbete är att skydda och förebygga så att inte patienten skadas. Rutiner och uppföljningar av dessa är viktiga. Avvikelser som skrivs kan användas för kvalitetsutveckling.

 1. d.    Svenska psykiatri kongressen

Skåne var som vanligt välrepresenterat både på scen och i montern.Program och presentationer nås via nedanstående länk.

http://svenskapsykiatrikongressen.sitemodify.com/

Flyer bifogas.

 1. Folder ”Närståendes möjlighet att vara delaktiga i vård och behandling”

Foldern är förståelig och vänligt skriven.

Begreppen anhörig och närstående. Ett begrepp ska användas och förklaring av begreppets innebörd kan behövas.

Om inte patienten är i ”kontaktbart tillstånd” kan läkare och närstående bedöma hur patientens vilja skulle kunna vara? En sådan bedömning måste motiveras mycket väl.

SIP ska göras. Beskriv mer om SIP-processen alternativt ta fram ett material om SIP.

Viktigt för helhetsbedömningen av patienten att närstående ses som en kompletterande del.

 

Föreningarnas punkter

1)    Uppdatering ”En andra bedömning”

Chefssjuksköterskan som läser alla avvikelser som kommer in i avvikelsesystemet har endast identifierat 2-3st avvikelser där man kan tänka sig att det kunde varit bra om en andra bedömning hade gjorts. Arbetet fortsätter.

2)    Om en läkare har en annan uppfattning om den medicinska behandlingen än Socialstyrelsen får hen då genomföra den?

Om det blir fel jämfört med vad som Socialstyrelsen rekommenderar kan det bli en Lex Maria anmälan.

I vissa fall kan man ha provat de rekommenderade behandlingarna men dessa har ej hjälpt patienten. Då kan man gå vidare med nya metoder som inte är rekommenderade av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har en 10 gradig skala för bedömning av olika behandlingar,

1-3= Denna behandling ska erbjudas, 4-8= Behandlingen kan/bör erbjudas,

9-10= Låg rekommendation, otillräckligt utprovat. Användning ska motiveras mycket väl.

3)      Hur kan föreningarna påverka psykiatrisk vård i primärvården? (Frågan ej anmäld till mötet.) Sofia Ljung, primärvården arbetar med detta. Då Sofia är ny på sin tjänst avvaktar inflytandestrateg med en inbjudan till rådet efter sommaren.

 

 1. 3.    Divisionens arbetsgrupper

Muntlig information

 1. a.    Arbetsgrupp: Utvärdering Inflytanderådet.

Materialet visades upp och rådet ansåg uppdelningen av enkäten såg bra ut. Arbetet fortsätter och stäms åter av med inflytanderådet.

 1. b.    Ny ersättare till arbetsgrupp Utvärdering inflytanderådet.

Sven- Olof Johansson utsågs.

 1. c.     Etikrådet representant

Representant med anhörigperspektiv behövs till rådet. Per Torell utsågs.

 

 1. 4.    Återkoppling och information

Inflytandestrateg informerar och återkopplar information till rådet.

 1. Föreningarnas kommunikationsvägar, uppföljning

Punkten bordlades

 1. b.    Arbetsgrupp inflytande nämnd och region

I och med bildandet av den nya nämnden Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden finns behov av en ny struktur för patienters, anhörigas och närståendes möten med politiska företrädare.

En arbetsgrupp bestående av två tjänstemän från habiliteringen och två tjänstemän från psykiatrin har skapats.

Inflytandestrateg stämmer av förslaget med rådet.

Några föreningar var angelägna om att psykiatrin och habiliteringen ska ha skilda dialogmöten med nämnden. Dessa menade att det kan vara bra att vara åtskilda men att en sammanslagning kan vara bra längre fram. Några föreningar var positiva inför en gemensam dialog.

En skiss över regionens forum för patientsamverkan visades upp. Rådet ansåg det viktigt att alla föreningar får möjlighet till en politisk dialog.

 

 1. Besök: SPiSS –SuicidPrevention i Svensk Sjukvård  

Anna-Karin Apelgren, SPISS-samordnare

SPiSS –Suicid Prevention i Svensk Sjukvård

Att förebygga och förhindra suicid och suicidförsök är en prioriterad fråga i våra verksamheter och ingår i det dagliga patientsäkerhetsarbetet. Samtliga anställda ska ha de förutsättningar som behövs för att ständigt bli bättre på att identifiera, bemöta och behandla suicidnära personer.

Alla medarbetare i Psykiatri Skåne gör årligen en webbaserad utbildning om suicidologi och risk- och skyddsfaktorer. De har också samtal i grupp om suicidrisk, bedömning etc minst en gång om året.

För att ytterligare kunna fördjupa detta arbete behöver patienter, anhöriga och närstående involveras i större utsträckning, än vad som sker idag.

De flesta personer som tar sitt liv har aldrig varit i kontakt med psykiatrin. Vi måste alla hjälpas åt. Våga ställa frågan om hur någon faktiskt mår.

Anna-Karin återkommer tillsammans med samtalsledare till rådet i augusti. Se bifogad bild där det även finns frågor som Anna-Karin önskar återkoppling på i augusti.

 

 

 1. 6.    Besök: Patientsäkerhetsutbildning     

Lena Persson berättar om patientsäkerhetsutbildningens innehåll.

Mer information bifogas vid senare tillfälle.

 

 1. 7.    Besök: Patientforum.

Michelle Nilsson och Linda Malterius från NSPH-Skåne berättar om den Skåneövergripande samanställningen av Patientforum.

Redovisningen påbörjades men tiden blev knapp och det fanns ett stort intresse för sammanställningen. Michelle och Linda återkommer i maj och berättar vidare om sammanställningen

 

 1. 8.    Möte framöver

Nästa möte 190516, kl: 13-16, Vallmon, Lund

Njördur, Psykoterapiansvarig psykolog återkommer för vidare dialog.

Michelle och Linda, Patientforum återkommer för vidare redovisning av sin sammanställning

 

 1. 9.    Övrigt

-