Information från Inflytanderådet Psykiatri Skåne

Minnesanteckningar,

Arbetsgrupp: Utvärdering av inflytanderåd, 190326

 Närvarande:

Ingemar Odenbrand, Bengt Palm, Jonas Bredford, Per Granvik och Katarina Kina Andersen.

Arbetsgruppen har skapats efter ett förslag från Mentala nätverket om utvärdering av inflytanderådet. Gruppen består av representanter från det övergripande inflytanderådet, inflytandesamordnare, inflytandestrateg, förvaltningschef och chefsläkare.

Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram en enkät för utvärdering av verksamhetens inflytanderåd.

 Gruppen kom gemensamt fram till följande förslag:

 Målgrupp:

Föreningsrepresentanter som deltar på rådets möten,

Mötesdeltagare från ledningsgrupp, återkommande besökare,

Enhetschefer/inflytandeombud.

 Innehåll:

Enkäten delas in i tre delar:

Form:

Till exempel: Mötestider, mötesfrekvens, mötets uppdelning(Information, diskussion, besök).

Denna del kommer inte att vara med på den enkäten som besvaras av enhetschefer och Inflytandeombud.

 Innehåll:

Till exempel: Är det rätt frågor som diskuteras på mötena, påverkansmöjligheter av innehåll.

 Förankring:

Hur förankrat blir det som händer på mötena, i verksamheten, i föreningarna?

 Frågor för ställningstagande:

 1. Hur många frågor ska enkäten innehålla?
 2. Ska det vara kryssfrågor där svaren sätts in på given skala.
 3. Ska det finnas utrymme för fritext.

 Ska enkäten vara anonym?

 1. Ska man vid svar ange om man är enhetschef, ledning och föreningsrepresentant.
 2. Procentmål sätts för svarsfrekvens, vilken procentsats är rimlig?

 När ska enkäten delas ut?

 1. Ska enkäten delas ut över tid så det går att jämföra resultaten från år till år?

 Hur arbetar vi vidare med de svaren som inkommer?

 1. Ska fritexten kategoriseras och vara uppslag för vidare arbete?

 Nästa arbetsgruppsmöte fortsätter vi att arbeta med ovanstående, vid tredje mötet gör vi förslag på en layout för enkäten.

 Arbetsgruppens deltagare ska till nästa möte:

Alla:

 • Fundera över målgrupp, ska någon läggas till?
 • Fundera över indelningsområden, är de relevanta, vilka fler underfrågor ska områdena innehålla?
 • Läs och fundera över frågorna för ställningstagande.

 Föreningsrepresentanterna

 • Presenterar och stämmer av gruppens arbete i det övergripande inflytanderådet.

 Inflytandestrateg

 • Sammanställer och skickar ut minnesanteckningar,
 • Skapar en Doodle för datum och tid till nästa möte